ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานทะเบียน (Registry) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
งานทะเบียน (Registry)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ผังองค์กรงานทะเบียน

สำนักงาน กพ.

กิจกรรม

ข่าวสารต่างๆ งานทะเบียน

- แจ้งครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นส่งบัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565)

- แจ้งครูที่ปรึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ส่งไฟล์รูปภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อจัดทำบัตรประจำตัว (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565)

- แจ้งครูผู้สอนทุกท่านส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (ขร.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565)