นโยบาย เงื่อนไข ข้อตกลง สิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
  1.1 สมาชิกทุกท่านจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความจริง การกระทำการใดๆ จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติความผิดคอมพิวเตอร์ ปี 2560 ทุกประการ หากฝ่าฝืนจะขอสงวนสิทธ์ในการให้ใช้บริการ
  1.2 วิทยาลัยฯ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของคุณ เป็นหลัก 

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก 
  วิทยาลัยฯ เปิดให้บริการฟรี แต่ข้อมูลของสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
วิทยาลัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  3.1 จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ที่ท่านได้ระบุมาในข้อมูลส่วนตัว ให้กับแผนกวิชาชีพของท่าน ตามที่ วิทยาลัยฯ เห็นสมควร
  3.2 วิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย - การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ - การอ้าง – หรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้น ๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น - การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
  3.3 ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ