เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
1. ว.3/2564 (ศธ 0206.4/ว 3 ลว.26 ม.ค.64) เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ว.4/2564 (ศธ 0206.4/ว 4 ลว.28 ม.ค.64) เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. ว.9/2564 (ศธ 0206.3/ว 9 ลว.20 พ.ค.64) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
4. ว.10/2564 (ศธ 0206.3/ว 10 ลว.20 พ.ค.64) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
5. (ร่าง) แบบคำขอเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (ว.PA : ครู)
6. (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.PA : ครู)