Documents

สถานศึกษา อศจ. อศภ. สอศ. อื่น
      *คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี *คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาฯ(ศธจ.สุพรรณบุรี)
         

* วันที่ 17 มีนาคม 64* คำสั่ง สอศ. ที่ 378/2564 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
* วันที่ 5 มีนาคม 64* แผนผังการจัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง และครอบครู ประเภทวิชาศิลปกรรม รูปแบบ 2D และ 3D Animation
* วันที่ 4 มีนาคม 64* คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 
* วันที่ 11 พฤศจิกายน 63* คำสั่ง สอศ. ที่ 1576/63 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา