* วันที่ 17 มีนาคม 65* - หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                              ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
* วันที่ 5 กันยายน 64* คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
* วันที่ 4 กันยายน 64* คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่ง ครู 
                                    แบบข้อตกลง ไม่มีวิทยฐานะ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
* วันที่ 25 พฤษภาคม 64* หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) 

* วันที่ 12 เมษายน 64* ความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู : กรณีตัวอย่าง 


Sarakorn Boonphatum, Ph.D. Ⓒ 2020 all rights reserved