เอกสารแนบเบิก (ค่าเทอม)

เอกสารแนบเบิก

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เรื่องการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

- สำหรับระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

- สำหรับระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สำหรับระดับชั้น ปริญญาตรี

** สามารถปริ้นเอกสารและนำเอกสารมาประทับตราวิทยาลัยได้ที่ห้องการเงิน **