รายงานการเดินทาง

   แบบ 8708 : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    

    

   แบบ 8708 : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

** หน้า 1-2 ให้ปริ้นเอกสารแบบหน้า-หลัง **

เอกสาร : รายละเอียดการเดินทางใบราชการ กรณีใช้รถโดยสาร