หลักสูตร

ที่ ระดับชั้น หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
3 ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ