ข้อมูลคุณครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
1 ปวช. 1 28 นายณัฐวรรธน์  ศิริเตชภัทร์
2 ปวช. 2 27

นายขวัญภัทร์   ฉาบสุวรรณ

ร่วมกับ นายพงศกร  พวงสมบัติ

3 ปวช. 3 19

นายเกล็ดนที  ไชยชนะ

ร่วมกับ นายณัฐ  กุลรัตน์

4 ปวส. 1 22 นางสาวณัฐนันท์  ศรีสวย
5 ปวส. 2 12 นายกิติพงศ์  โกวิทวณิชชา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา 

1. ให้คำปรึกษาแนะนำการทำงานและตรวจหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษา
2. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบ ในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย
3. ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา
4. ให้คำปรึกษาและเห็นชอบในการขอผ่อนชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
5. จัดทำ เก็บรวบรวมประวัติข้อมูลทางการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
6. ติดตาม ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมชมรมตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 
8. แนะนำป้องกันและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน
9. เสนอความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียน
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
11. ติดตาม แนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นักเรียน นักศึกษาผ่อนผันค่าลงทะเบียน
12. ให้คำปรึกษา ตักเตือน ดูแลแก้ไขปรับปรุง ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา