คุณครูในแผนก

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
Programmer Team

ดร.เกล็ดนที ไชยชนะ

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

นายณัฐวรรธน์  ศิริเตชภัทร์

 

นายพงศกร พวงสมบัติ

นายณัฐ กุลรัตน์ 

นายไกรวี แสงวิเชียร

นส.ณัฐนันท์ ศรีสวย

ครูประจำแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ครูประจำแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอ
ครูประจำแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอ
ครูประจำแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอ
ครูประจำแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอ